>>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ คุณลัดดาวัลย์ ร่วมกล้า ค.บ.2 หมู่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา<<< /

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556


สมาาชิกในกลุ่ม

1.นางสาวลัดดาวลัย์ ร่วมกล้า รหัส 554144063
2.นางสาวสรีวรรณ  ศุขเขษม รหัส 554144081
3.นางสาวสรียา       ศุขเขษม รหัส 554144082
4.นางสาวกมลรัตน์    อินสอน รหัส 554144109
5.นางสาวพัชรี           ภูจันมา รหัส 554144125

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทที่ 3 สื่อการเรียนการสอน (งานกลุ่ม)

บทที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI